Cookie disclaimer

Door de website van Judo Bond Nederland (JBN) te bezoeken en op of via deze site aangeboden informatie te gebruiken verklaar je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. We verzoeken je deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Hoewel de JBN zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de JBN geen garanties geven voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Judo Bond Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Informatie van derden 
De website bevat links of pagina’s naar websites van derden. Judo Bond Nederland heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wanneer de JBN hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt betekent dit niet dat de JBN de op of via deze aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de JBN niet geverifieerd.

Intellectueel eigendom
Niets van deze site mag gebruikt worden zonder toestemming vooraf van Judo Bond Nederland. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij en blijven eigendom van de JBN. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de JBN of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling marketing en communicatie via social@jbn.nl.

Prijzen en toepasselijk recht
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een lidmaatschap / contract te mogen claimen of te veronderstellen. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. 

Wijzigingen 
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Disclaimer e-mail
Judo Bond Nederland wijst je erop dat de inhoud van e-mailberichten en alle daarbij meegestuurde bijlagen vertrouwelijk kunnen zijn en uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde(n). Indien je een e-mailbericht verkeerd hebt ontvangen, word je vriendelijk verzocht de afzender te informeren door dit e-mailbericht te retourneren en het e-mailbericht niet te gebruiken en te verwijderen.

De JBN acht het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail. Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht de JBN van jou dat je een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.

Judo Bond Nederland benadrukt dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. De JBN gaat er vanuit dat je als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.
Terug naar boven